કાવ્ય: ફરવા આવ્યો છું -નિરંજન ભગત

May 24, 2016
ફરવા આવ્યો છું -નિરંજન ભગત: આ કાવ્યનું પઠન ૧૯૯૭માં ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના એક કાર્યક્રમ અંતર્ગત થયું હતું. 
00:0000:00

કાવ્ય: લાવો તમારો હાથ -નિરંજન ભગત

May 20, 2016

કાવ્ય: લાવો તમારો હાથ -નિરંજન ભગત: આ કાવ્યનું પઠન ૧૯૯૭માં ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના એક કાર્યક્રમ અંતર્ગત થયું હતું. 

00:0000:00

સેન્ટ પીટર્સબર્ગમાં જન્મદિન (૮૨ વર્ષે) -નિરંજન ભગત

May 19, 2016

કવિતાપઠન  -નિરંજન ભગત: સેન્ટ પીટર્સબર્ગમાં જન્મદિન (૮૨ વર્ષે) તા.૧૮-૫-૨૦૦૮

Poem created and read by Niranjan Bhagat, on 82nd Birthday, in St.Petersburg, Russia, 18th May 2008.
00:0000:00