કાવ્યપઠન: નેવુમે -નિરંજન ભગત (સ્વપઠન)

June 8, 2016

કાવ્યપઠન: નેવુમે -નિરંજન ભગત 

(સ્વપઠન)
તા.૧૮-૦૫-૨૦૧૬ના રોજ નેવુમી વરસગાંઠે ભગતસાહેબે રચેલું નવું કાવ્ય -નેવુમે, સ્નેહમિલનના તે કાર્યક્રમ અંતર્ગત વાંચ્યું હતું. 
00:0000:00

કાવ્યપઠન: સ્પંદવું -નિરંજન ભગત (સ્વપઠન)

June 8, 2016

કાવ્યપઠન: સ્પંદવું -નિરંજન ભગત 

(સ્વપઠન)
00:0000:00

કાવ્યપઠન: પારેવા -નિરંજન ભગત (સ્વપઠન)

June 8, 2016

કાવ્યપઠન: પારેવા -નિરંજન ભગત 

(સ્વપઠન)
00:0000:00

કાવ્યપઠન: મન -નિરંજન ભગત (સ્વપઠન)

June 8, 2016

કાવ્યપઠન: મન -નિરંજન ભગત 

(સ્વપઠન)
00:0000:00

કાવ્યપઠન: રે પ્રીત -નિરંજન ભગત (સ્વપઠન)

June 8, 2016

કાવ્યપઠન: રે પ્રીત -નિરંજન ભગત 

(સ્વપઠન)
00:0000:00

કાવ્યપઠન: કોને કહું? -નિરંજન ભગત (સ્વપઠન)

June 8, 2016

કાવ્યપઠન: કોને કહું? -નિરંજન ભગત 

(સ્વપઠન)
00:0000:00