સેન્ટ પીટર્સબર્ગમાં જન્મદિન (૮૨ વર્ષે) -નિરંજન ભગત

May 19, 2016

કવિતાપઠન  -નિરંજન ભગત: સેન્ટ પીટર્સબર્ગમાં જન્મદિન (૮૨ વર્ષે) તા.૧૮-૫-૨૦૦૮

Poem created and read by Niranjan Bhagat, on 82nd Birthday, in St.Petersburg, Russia, 18th May 2008.
00:0000:00