રવીન્દ્રભવન: નિરંજન ભગતનું વ્યાખ્યાન -રવીન્દ્રનાથની કાવ્યસૃષ્ટિ-૨

October 6, 2016

રવીન્દ્રભવન: શ્રી નિરંજન ભગતનું વ્યાખ્યાન; 'રવીન્દ્રનાથની કાવ્યસૃષ્ટિ-૨: શોનાર તરીથી ગીતાંજલિ'; તા.૧૦ ઑગસ્ટ, સાંજે ૬.૩૦, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ

00:0000:00