રવીન્દ્રભવન: શ્રી નિરંજન ભગતનું વ્યાખ્યાન: રવીન્દ્રનાથની કાવ્યસૃષ્ટિ-૪

October 6, 2016

રવીન્દ્રભવન: શ્રી નિરંજન ભગતનું વ્યાખ્યાન: રવીન્દ્રનાથની કાવ્યસૃષ્ટિ-૪: બલાકાથી પ્રાંતિક. તા. ૫-ઑક્ટોબર-૧૬.

00:0000:00

રવીન્દ્રભવન: નિરંજન ભગતનું વ્યાખ્યાન -રવીન્દ્રનાથની કાવ્યસૃષ્ટિ-૨

October 6, 2016

રવીન્દ્રભવન: શ્રી નિરંજન ભગતનું વ્યાખ્યાન; 'રવીન્દ્રનાથની કાવ્યસૃષ્ટિ-૨: શોનાર તરીથી ગીતાંજલિ'; તા.૧૦ ઑગસ્ટ, સાંજે ૬.૩૦, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ

00:0000:00

નરસિંહ મહેતા -નિરંજન ભગત વ્યાખ્યાન શ્રેણી

July 25, 2016

નરસિંહ મહેતા 

-નિરંજન ભગત વ્યાખ્યાન શ્રેણી

Narsinh Mehta

- Niranjan Bhagat Vyakhyan series

00:0000:00

લેટિન કવિ કાતુલ્લુસ (ગુજરાતીમાં) –નિરંજન ભગત વ્યાખ્યાન શ્રેણી

July 25, 2016

લેટિન કવિ કાતુલ્લુસ (ગુજરાતીમાં) 


- નિરંજન ભગત વ્યાખ્યાન શ્રેણી

Latin poet Katullus (in Gujarati) 

- Niranjan Bhagat Vyakhyan series 
00:0000:00

John Keats (English poet) -in English -Niranjan Bhagat Vyakhyan series

July 25, 2016

John Keats (English poet) -in English 


-Niranjan Bhagat Vyakhyan series
00:0000:00

Charles Baudelaire (French poet) -in English

July 25, 2016
Charles Baudelaire (French poet) -in English


- Niranjan Bhagat Vyakhyan series 

00:0000:00