અવલોકનનું અવલોકન : શ્રી ઉશનસ, શ્રી જ્યોતીશ જાની, શ્રી બકુલ ત્રિપાઠી. તા. 2-4-86

November 4, 2017

અવલોકનનું અવલોકન : શ્રી ઉશનસ, શ્રી જ્યોતીશ જાની, શ્રી બકુલ ત્રિપાઠી. તા. 2-4-86

00:0000:00

કાવ્યપઠન - દિનેશ કોઠારી. તા.19-2-86

November 4, 2017

કાવ્યપઠન - દિનેશ કોઠારી. તા.19-2-86

00:0000:00

ઉશનસ્ – મનહર મોદી – કાવ્યપઠન. તા.20-9-85/14-2-86

November 4, 2017

ઉશનસ્ – મનહર મોદી – કાવ્યપઠન. તા.20-9-85/14-2-86

00:0000:00

સંસ્થાનવાદ અને ગુજરાતી સાહિત્ય, સિતાંશુ યશચન્દ્ર, તા.15-2-85

November 4, 2017

સંસ્થાનવાદ અને ગુજરાતી સાહિત્ય, સિતાંશુ યશચન્દ્ર, તા.15-2-85  

00:0000:00

રવીન્દ્રનાથનાં નાટકો - ‘મુક્તધારા’, ‘રક્ત કરબી’ અંગે ચર્ચા

March 18, 2017

રવીન્દ્રનાથનાં નાટકો - 'મુક્તધારા', 'રક્ત કરબી' અંગે ચર્ચા - નિરંજન ભગત, અનિલા દલાલ, રાજેન્દ્ર પટેલ, સુજ્ઞા શાહ, શૈલેશ પારેખ. તા.૮-૨-૨૦૧૭, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ. 

00:0000:00

ગુજરાતી દીર્ઘકાવ્ય વિશે પરિસંવાદ-૧: તા.૩૦-૭-૨૦૧૬

March 18, 2017

ગુજરાતી દીર્ઘકાવ્ય વિશે પરિસંવાદ-૧: તા.૩૦-૭-૨૦૧૬ને શનિવારના રોજ સવારે ૯.૩૦થી સાંજે ૫.૩૦ સુધી -ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ.

00:0000:00