કાવ્યપઠન: નેવુમે -નિરંજન ભગત (સ્વપઠન)

June 8, 2016

કાવ્યપઠન: નેવુમે -નિરંજન ભગત 

(સ્વપઠન)
તા.૧૮-૦૫-૨૦૧૬ના રોજ નેવુમી વરસગાંઠે ભગતસાહેબે રચેલું નવું કાવ્ય -નેવુમે, સ્નેહમિલનના તે કાર્યક્રમ અંતર્ગત વાંચ્યું હતું. 
00:0000:00