રવીન્દ્રનાથનાં નાટકો - ‘મુક્તધારા’, ‘રક્ત કરબી’ અંગે ચર્ચા

March 18, 2017

રવીન્દ્રનાથનાં નાટકો - 'મુક્તધારા', 'રક્ત કરબી' અંગે ચર્ચા - નિરંજન ભગત, અનિલા દલાલ, રાજેન્દ્ર પટેલ, સુજ્ઞા શાહ, શૈલેશ પારેખ. તા.૮-૨-૨૦૧૭, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ. 

00:0000:00

રવીન્દ્રભવન: શ્રી નિરંજન ભગતનું વ્યાખ્યાન: રવીન્દ્રનાથની કાવ્યસૃષ્ટિ-૫

November 18, 2016

રવીન્દ્રભવન: શ્રી નિરંજન ભગતનું વ્યાખ્યાન: રવીન્દ્રનાથની કાવ્યસૃષ્ટિ-૫: પ્રાન્તિકથી શેષ લેખા. તા.૧૭ નવેમ્બર ૨૦૧૬.

00:0000:00

રવીન્દ્રભવન: શ્રી નિરંજન ભગતનું વ્યાખ્યાન: રવીન્દ્રનાથની કાવ્યસૃષ્ટિ-૩

October 6, 2016

રવીન્દ્રભવન: શ્રી નિરંજન ભગતનું વ્યાખ્યાન: રવીન્દ્રનાથની કાવ્યસૃષ્ટિ-૩: બલાકા. તા.૭ સપ્ટેબર ૨૦૧૬.

00:0000:00

રવીન્દ્રભવન: શ્રી નિરંજન ભગતનું વ્યાખ્યાન: રવીન્દ્રનાથની કાવ્યસૃષ્ટિ-૪

October 6, 2016

રવીન્દ્રભવન: શ્રી નિરંજન ભગતનું વ્યાખ્યાન: રવીન્દ્રનાથની કાવ્યસૃષ્ટિ-૪: બલાકાથી પ્રાંતિક. તા. ૫-ઑક્ટોબર-૧૬.

00:0000:00

રવીન્દ્રભવન: નિરંજન ભગતનું વ્યાખ્યાન -રવીન્દ્રનાથની કાવ્યસૃષ્ટિ-૨

October 6, 2016

રવીન્દ્રભવન: શ્રી નિરંજન ભગતનું વ્યાખ્યાન; 'રવીન્દ્રનાથની કાવ્યસૃષ્ટિ-૨: શોનાર તરીથી ગીતાંજલિ'; તા.૧૦ ઑગસ્ટ, સાંજે ૬.૩૦, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ

00:0000:00

રવીન્દ્રભવન: નિરંજન ભગતનું વ્યાખ્યાન -રવીન્દ્રનાથની કાવ્યસૃષ્ટિ: સંધ્યાસંગીતથી માનસી. તા.૭ મે ૨૦૧૬

June 20, 2016

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ખાતે, રવીન્દ્રભવન અંતર્ગત શ્રી નિરંજન ભગતનું વ્યાખ્યાન - રવીન્દ્રનાથની કાવ્યસૃષ્ટિ-૧: સંધ્યાસંગીતથી માનસી. તા.૭ મે ૨૦૧૬.

00:0000:00